Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

20:33
20:24
5472 17e7 410
Reposted fromjakoob jakoob vialetshavesex letshavesex
20:08
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
20:06
6627 0e7c 410
Reposted fromstefanson stefanson viacheshiresmile cheshiresmile

July 08 2015

17:31
5339 22f8 410
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacheshiresmile cheshiresmile
17:13
8748 a83b 410
Reposted fromEkran Ekran viaiblameyou iblameyou
17:13
3737 7984 410
Reposted fromblutelf blutelf viaallyouneedissoup allyouneedissoup
17:07
17:02
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viazupelnie zupelnie
16:59
14:18
14:17
0068 ba96 410
09:32
3945 5d8e 410
09:32
7952 a20e 410
Reposted fromnfading nfading
09:31
09:31
2823 4296 410
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianfading nfading
09:31
7897 b41a 410
Reposted fromposzum poszum viadauser dauser
09:21
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
09:19
1155 3736 410

nakedly:

The world is so beautiful it makes my knees weak

Reposted fromtwice twice viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

July 07 2015

20:01


Universal Traveller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl